CoolSlang Logo
Chinese

Ba Jiu Bulishi

八九不离十

大多是正确的

bā jiǔ bù lí shí
Submitted February 12th, 2012 by: Bruce

Translations

Language Word/Meaning
English
Ba Jiu Bulishi : "pretty close", mostly correct

Comments


 
 

42 visitors online © 2004, 2007, 2012 by CoolSlang